Reglement jaarplaatsen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JAARPLAATSEN 

 

A.    ALGEMEEN

 1. Onderhavig huishoudelijk reglement is bindend voor al wie van het terrein voor openluchtrecreatieve verblijven gebruikmaakt.
 2. De recreant is verantwoordelijk voor zijn bezoekers wat de naleving van dit reglement betreft.
 3. De uitbater van het terrein waakt over de naleving van dit reglement. Elke inbreuk op het reglement, welke de orde, de rust en de veiligheid van het terrein, de werknemers van het terrein, de directie en de mederecreanten in het gedrang brengt, kan de onmiddellijke en onherroepelijke verbreking van de overeenkomst voor de huur van het perceel tot gevolg hebben. In voorkomend geval heeft de recreant geen recht op terugbetaling of gedeeltelijke terugbetaling van de huursom. Indien de recreant en z’n kampeermiddel de toegang tot het terrein ontzegt wordt na overtreding(en) om dit reglement, dan zal deze de redelijke termijn van 7 dagen krijgen om hieraan te voldoen. Indien de recreant na deze termijn de toegewezen kampeerplaats nog bezet, dan zal de uitbater een bezettingsvergoeding vorderen van 60 euro per dag, ingaande vanaf de 8ste dag na schriftelijke kennisgave en duiding door de uitbater.
 4. Iedereen is verplicht, op straf door de wet voorzien, zich bij zijn aankomst onmiddellijk aan te melden op de receptie, in het bezit van de identiteitskaarten van de personen die samen met hem/haar in een openluchtrecreatief verblijf zullen overnachten.
 5. De recreanten en mederecreanten worden slechts één maal per jaar ingeschreven. Dit gebeurt bij het eerste bezoek van elk nieuw kalenderjaar. Derden of bezoekers moeten zich bij iedere overnachtingperiode telkens opnieuw aanmelden.

Indien het verblijf van de recreant aan familie, vrienden of kennissen verhuurd of ter beschikking gesteld wordt, dan dienen deze 5 euro per persoon en per overnachting te betalen. Eénmaal per jaar is dit echter kostenloos, dit dient echter steeds voorafgaandelijk gemeld te worden bij de uitbater. Indien er vastgesteld word dat aan deze voorwaarden niet wordt voldaan kan u van de uitbater een aanmaning verwachten, waarna ook de nutsvoorzieningen worden afgesloten tot aan deze voorwaarden voldaan wordt.

 1. De Nederlandstalige tekst van dit reglement is rechtsgeldig boven elke vertaling.
 2. Het terrein wordt ter beschikking gesteld voor de recreant voor de periode van 1 jaar, van 1 januari tot 31 december. 
  Indien de recreant zich kandidaat wenst te stellen voor het volgende jaar, dan dient hij voor 1 oktober van het lopende jaar een schriftelijke aanvraag te doen aan de uitbater. De uitbater zal vervolgens uiterlijk op 1 november van het lopende jaar aan de recreant laten weten of deze een plaats toegewezen krijgt.
 3. De prijs van het standgeld wordt uiterlijk eind oktober van het lopende jaar geafficheerd op www.holidayknokke.be, het staat de recreant vrij om na kennisneming van de nieuwe voorwaarden, af te zien van een nieuwe jaarovereenkomst.
 4. De recreant wordt geacht akkoord te zijn met deze voorwaarden bij het afsluiten van een nieuwe jaarovereenkomst, deze wordt geformaliseerd door de uitbater door middel van facturatie, door de recreant door het betalen van deze factuur.

 

 

B.    VEILIGHEID

 1. Gevaarlijke spelen zijn verboden, zo onder meer het oplaten van vliegers, etc.
 2. Generlei wapens mogen het terrein voor openluchtrecreatieve verblijven worden binnengebracht.
 3. Op het terrein mogen geen bedrijvigheden plaatsgrijpen of goederen worden opgestapeld die het gevaar op brand of de gevolgen van een brand vergroten.
 4. In geval van brand of ongeval dient men de uitbater onmiddellijk te verwittigen. Brandblusapparaten bevinden zich op de aangeduide plaats(en).
 5. Ieder openluchtrecreatief verblijf moet voorzien zijn van een brandblusapparaat van minimaal 3 kg. Enkel het toestel erkend door de uitbater is toegelaten.
 6. Kampvuren zijn verboden.
 7. Geen enkel voorwerp mag onder of achter de caravans gestald worden, tenzij met voorafgaande goedkeuring van de uitbater.
 8. Het spannen van wasdraden is verboden. Enkel het gebruik van een droogrek is toegelaten.

 

C.    HYGIËNE

 1. Zowel de percelen als de openbare ruimten of gronden moeten volkomen opgeruimd en zuiver worden gehouden.
 2. Kinderen beneden de 8 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een ouder of volwassen persoon bij het gebruik van de sanitaire installaties.
 3. Het ledigen van chemische toiletten of nachtemmers mag enkel gebeuren op de daartoe bestemde plaatsen en dit enkel door personen ouder dan 15 jaar.

 

D.   VERKEERSREGLEMENT

 1. Op toegang- en binnenwegen mogen geen rijtuigen parkeren.
 2. De door de uitbater geplaatste verkeerstekens moeten opgevolgd en gerespecteerd worden.
 3. Alhoewel op privéterreinen het verkeersreglement niet van toepassing is, zullen de recreanten zich naar dit reglement gedragen. Bij eventuele verkeersongevallen op het terrein zullen de partijen zich op het verkeersreglement beroepen.
 4. De snelheid wordt beperkt tot stapvoets verkeer.
 5. De voertuigen worden op de percelen geparkeerd of elders volgens overeenkomst met de uitbater. Onderlinge afspraken tussen recreanten i.v.m. het plaatsen van een voertuig zijn niet toegelaten. Wanneer de uitbater de verwijdering van een wagen eist, dienen de recreanten, mederecreanten, derden of bezoekers hieraan onmiddellijk gevolg te geven.
 6. Het verkeer van motorvoertuigen is verboden tussen 24 uur en 6 uur. Uitzonderingen kunnen toegestaan worden in overleg met de directie.
 7. Enkel de daarvoor bestemde toegangswegen mogen gebruikt worden om de percelen te bereiken.
 8. Fietsen tussen de openluchtrecreatieve verblijven is verboden en is enkel toegelaten op de toegangswegen.
 9. Enkel personenauto's zijn op het terrein toegelaten.
 10. Het gebruik van de auto dient beperkt te blijven tot het in- en uitrijden van de camping.

 

E.    HUISDIERENREGLEMENT

 1. Honden zijn enkel toegelaten mits toestemming van de directie.
 2. Kinderen en dieren mogen niet onbewaakt achtergelaten worden, noch opgesloten worden in openluchtrecreatieve verblijven of voertuigen.
 3. Honden en katten dienen steeds aan de leiband te worden gehouden. De leiband mag niet langer zijn dan 3 meter.
 4. Gevaarlijke dieren worden op het terrein niet toegelaten.
 5. Hekjes of dergelijke zijn niet toegelaten om de honden vrij op het perceel los te laten.
 6. De uitwerpselen moeten door de eigenaar van de dieren te allen tijde weggeruimd worden. 
 7. De honden worden steeds buiten de camping uitgelaten.
 8. Honden mogen in geen geval op de speelweide vertoeven, ook niet om te wandelen.
 9. Bij overtreding wordt de hond onmiddellijk en zonder verwijl van het terrein verwijderd.

 

F.    HUISVUILREGLEMENT

 1. Snoeihout, bladeren en naalden van bomen kunnen enkel gedeponeerd worden op de daartoe voorziene plaats. Dit betreft groenafval en kan dus nooit in de restafvalcontainers gedumpt worden.
 2. Uitsluitend glas, zowel gekleurd als wit glas, dient zelf gedeponeerd te worden in de glascontainer. Dus geen porselein, kristal, etc. Enkel zuiver karton en papier zoals kranten, tijdschriften, boeken, etc. kunnen in een de daartoe voorziene container gedeponeerd worden.
 3. Grof vuil zoals bv. koelkasten, matrassen, oud ijzer, hout, giftig afval, etc. moet door de huurder zelf meegenomen worden.
 4. Bij overtreding van dit reglement of sluikstorten worden aan de overtreder de kosten van het ledigen van de container (€ 200) aangerekend of kan de uitbater de overtreder onmiddellijk uitwijzen.

 

G.    ORDE EN RUST

 

 1. Alle recreanten, derden of bezoekers moeten de zedelijkheid, de openbare rust en de welvoeglijkheid in acht nemen. Niemand mag zich door gedrag, houding of uitlatingen aan kritiek blootstellen.
 2. Kansspelen zijn verboden.
 3. Het gebruik van radio's, tv’s, andere toestellen en speeltuigen mogen de buren niet storen.
 4. Voorkomend bezoek op de kampeerplaats dient de kampeerplaats, en indien het geen gasten van Holiday Village Knokke betreft, ook de camping om 22u te verlaten.
 5. Het graven van greppels of omwoelen van de grond is verboden, tenzij met voorafgaande goedkeuring van de uitbater.
 6. De beplantingen dienen geëerbiedigd te worden. Het snoeien of kappen van bomen is verboden zonder voorafgaande goedkeuring van de uitbater. Het aanbrengen van beplantingen op het perceel is slechts toegelaten mits voorafgaande toestemming van de uitbater. Door de recreant aangebrachte beplantingen moeten bij definitief vertrek van de recreant onbeschadigd achtergelaten worden. Hiervoor kan door de recreant geen financiële vergoeding worden geëist van de uitbater. In geen geval mag de perceelstructuur gewijzigd worden, zonder toestemming van de directie.
 7. Het gebruik van een barbecue is slechts toegelaten voor zover de volgende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen:
  1. aanwezigheid van een brandblusapparaat;
  2. bestendige aanwezigheid van een volwassen persoon;
  3. aanwezigheid van een emmer gevuld met water of zand;
  4. de rook of stank mag de omwonende recreanten niet hinderen;
  5. voldoende afstand (min. 5 m) van de openluchtrecreatieve verblijven wordt in achtgenomen;
  6. gloeiende houtskool moet tot bij volledige doving onder controle staan van een volwassen persoon. Gebruikte houtskool mag noch op het perceel, noch op het terrein worden uitgestrooid.

 

H.   NUTSVOORZIENINGEN

 1. Alle aansluitingen op het algemeen elektriciteitsnet gebeuren door de uitbater of zijn/haar personeel.

Wanneer een recreant vertrekt, dient hij de uitbater vooraf van het tijdstip op de hoogte te brengen, zodat deze kan tussenkomen voor de afsluiting en de afrekening kan opmaken.

 1. De uitbater bepaalt de periode van het jaar waarin het terrein is voorzien van nutsvoorzieningen zoals water, gas, elektriciteit, etc. Hetzelfde geldt voor de opening van de sanitaire voorzieningen.
 2. Het is ten strengste verboden voorwerpen in de grond te heien, dit om beschadiging aan waterleidingen, elektriciteitskabels, etc. te vermijden.

 

I.     SLOTBEPALINGEN

 1. De bezetting van de plaats door de verticale projectie van alle constructies boven het maaiveld is beperkt tot maximaal 50 % van de totale oppervlakte van de plaats. 

Op minstens 25 % van de totale oppervlakte van de plaats zijn verhardingen, zelfs in niet-duurzame materialen zoals kiezel, grind of een vergelijkbaar materiaalniet toegestaan.

 1. Het is verboden om tijdens de afwezigheid van de recreant windschermen te laten staan.
 2. Buiten het openluchtrecreatief verblijf is het verboden om bouwsels - van welke aard ook - te plaatsen op het perceel. Voortent, luifel en treden zijn eenvoudig wegneembaar en verplaatsbaar.
 3. Antennes zijn slechts toegelaten mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de uitbater.
 4. Het plaatsen van een tweede openluchtrecreatief verblijf op een perceel is verboden.
 5. Elke vorm van afficheren, zichtbaar aan de buitenkant van het openluchtrecreatief verblijf, mag enkel met toestemming van de uitbater.
 6. Het is de recreant toegelaten om een mobiel kampeermiddel incl. voortent te plaatsen op de toegewezen paats. Tuinhuizen, opbergtenten, -bakken en andere opslagobjecten zijn niet toegelaten.
 7. Het onderhoud van het perceel en aan het openluchtrecreatief verblijf, dient te gebeuren door de recreant zelf. Er wordt vanuit gegaan dat dit op geregelde tijdstippen en zo vaak als nodig gebeurt. De uitbater maait geregeld en maximaal tweewekelijks het gras op het perceel, indien de recreant extra maaibeurten uitvoert dient deze het mulchprincipe toe te passen.
 8. Het is de recreant niet toegestaan tuintjes aan te leggen, veranda's te bouwen, tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook aan of om het openluchtrecreatief verblijf aan te brengen zonder toestemming van de uitbater.
 9. Geen enkel voorwerp mag tijdens de afwezigheid van de huurders van het perceel op het perceel worden nagelaten. Wanneer de recreanten deze verplichting niet nakomen is de uitbater gerechtigd, na een aangetekende ingebrekestelling, waarbij de recreanten worden aangemaand binnen de acht dagen hun verplichtingen na te komen, de achtergebleven voorwerpen te verzamelen en te verwijderen op kosten van de recreanten.

De recreanten verbinden er zich nu reeds onherroepelijk toe deze kosten te vereffenen bij ontvangst na het aangetekend toesturen van de factuur van de uitgevoerde werken.

 

 

 

 

BIJLAGE 2: VERPLICHTINGEN INZAKE NUTSLEIDINGEN IN EEN OPENLUCHTRECREATIEF VERBLIJF

 

A. ELEKTRICITEIT

 1. Openluchtrecreatieve verblijven moeten in principe worden gelijkgesteld met een klassieke huishoudelijke installatie en ook als dusdanig worden uitgevoerd. De algemene reglementering is dan ook van toepassing op deze verblijven. Het niet naleven van vernoemde reglementeringen en verplichtingen heeft uit veiligheidsoverwegingen (brand, elektrocutiegevaar,…) onmiddellijke afsluiting van stroom tot gevolg.
 2. Ieder kampeerverblijf moet voorzien zijn van een automatische differentieschakelaar met grote gevoeligheid (30 mA).
 3. Elk stopcontact moet voorzien zijn van een aardingspen. Het is natuurlijk overduidelijk dat deze aardingspen verbonden moet worden met de aardelektrode van de massa's van de voedingsinstallatie. Stopcontacten met randaarding (Nederlands - Duits systeem) zijn in België verboden.
 4. De zekeringen in een openluchtrecreatief verblijf mogen maximaal 6 A bedragen.
 5. Zekeringen mogen nooit worden gerepareerd met een “draadje". Nieuwe elektrische installaties moeten voorzien worden van zekeringen van het onuitwisselbaar type. Elke elektrische installatie moet beschreven worden in een dossier met bijhorende schema's, enz. Elke nieuwe elektrische installatie of elke uitbreiding op een bestaande installatie moet voor het onder spanning zetten gekeurd worden door een erkend organisme.

Minimum diameter elektriciteitskabels:

 1. badkamer: 2,5 mm², zowel verlichting als stopcontacten (aparte differentieelschakelaar van 30 mA);
 2. verlichting: 1,5 mm²;
 3. stopcontacten: 2,5 mm² (max. 8 per circuit).

 

B. GAS

 1. Bij gebruik dienen de gasflessen steeds rechtstaand opgesteld te zijn.
 2. De gasflessen mogen niet beneden het normale niveau geplaatst worden.
 3. Gasflessen nooit bij een warmtebron plaatsen.
 4. Uitsluitend slangen aanwenden bestemd voor het gebruik van vloeibaar petroleumgas en ze regelmatig vervangen.

De slang(en) moet(en) zichtbaar kunnen gecontroleerd worden over heel haar lengte die de 2m niet mag overschrijden. De uiteinden van de slang worden door middel van klemringen, aangepast aan de afmetingen van de slang op de gummidrager bevestigd. Wanneer het gaat om leidingen langer dan 2 m, kan door middel van de gepaste hulpstukken de slang verlengd worden met koperen buizen.

 1. De kraan van de flessen onmiddellijk na gebruik sluiten en zeker telkens men geruime tijd afwezig is.
 2. De gasflessen (maximum 2 flessen van 18 kg) mogen veilig opgeborgen worden in een kast die niet groter is dan de plaats nodig voor de opberging van deze 2 gasflessen. Verluchting zowel boven als beneden moet kunnen gebeuren en in geval van volledige afsluiting moet de kast van boven een spleet hebben, groot genoeg om met de hand gemakkelijk de flessen dicht te kunnen draaien.
 3. In geval van plaatsing van gasgeisers moet rekening worden gehouden met de wettelijke voorschriften ter zake.
 4. De dichtheid van de installatie wordt nagezien door middel van zeepsop of schuimend product, doch nooit door middel van een vlam.
 5. Openluchtrecreatieve verblijven moeten in principe worden gelijkgesteld met een klassieke huishoudelijke installatie en ook als dusdanig worden uitgevoerd. De algemene reglementering is dan ook van toepassing op deze verblijven. Het niet naleven van vernoemde reglementeringen en verplichtingen heeft uit veiligheidsoverwegingen (ontploffing, verstikking, ...) onmiddellijke afsluiting van gas tot gevolg. 

 

C. WATER

 1. Het gebruik van water is strikt beperkt tot het huishoudelijk gebruik ervan. Het gebruik van waterslangen om te sproeien of hogedrukreinigers is strikt verboden. Tenzij met toestemming van de directie.

 

D. RIOLERING

 1. De riolering op het terrein is bestemd voor huishoudelijk afvalwater.
 2. Enkel het gebruik van toiletpapier is toegelaten.
 3. Vetten en andere soorten producten moeten door de huurder zelf meegenomen worden en gedeponeerd worden in bv. een daartoe bestemde container in het gemeentelijk containerpark.
 4. In geen geval mag afvalwater op het terrein of onder en rond het openluchtrecreatief verblijf worden uitgegoten.
 5. Openluchtrecreatieve verblijven die niet aangesloten zijn op de riolering, dienen hun afvalwater op te vangen en te ledigen in de daartoe bestemde stortbak.

 

 

E. EXTERNE FACTOREN (vb. corona)

Indien er door externe factoren die wij niet kunnen beïnvloeden, wijzigingen nodig zijn aan dit huishoudelijk reglement, dan worden deze per e-mail meegedeeld. Gelet op de veelvuldige wijzigingen en restricties in de samenleving die we bvb. In tijdens de coronapandemie, is het haast ondoenbaar om ook telkens tussentijds het ganse reglement aan te passen. We benadrukken dat dit enkel zo is bij externe factoren geldt die oncontroeerbaar zijn voor de uitbater.


Huidige voorwaarden; wij volgen het aangeleverde protocol voor campings- en vakantieparken. Dit kan u terugvinden op
www.toerismevlaanderen.be


 

 

 

BIJLAGE 3: ALGEMENE FACTURATIEVOORWAARDEN

 

 1. We verwijzen naar het huishoudelijk reglement dat ten allen tijde bindend is tussen huurder en verhuurder.
 2. De betaling dient ten laatste 14 dagen na factuurdatum te gebeuren. Indien de recreant zijn betaalverplichting niet nakomt na een schriftelijke aanmaning, zal het jaargeld verhoogd worden met een minimum van €150,00 en een maximum van €500,00 ten titel van conventionele schadevergoeding. Bovenop komt een interest a rato van 12% van het factuurbedrag per jaar.
 3. Indien de recreant blijvend geen gevolg geeft aan zijn betaalverplichting kan de uitbater na een ingebrekestelling het huurcontract opzeggen, waarbij de recreant het perceel opnieuw vrij dient te maken.
 4. Indien de recreant overlijdt, gaat de overeenkomst over op de erfgenamen die de nalatenschap aanvaard hebben. Deze zullen de uitbater aanmelden wie als nieuwe recreant (één van hen) aanzien moet worden.
 5. Indien geen van de partijen opzegt, is er een nieuwe huur voor weer 1 jaar. Opzeg dient te gebeuren door middel van aangetekend schrijven, 3 maanden voor het einde van het jaar.
 6. Opmerkingen betreffende de factuur kunnen gemeld worden tot 7 dagen na factuurdatum, na deze periode verbindt de klant zich er toe akkoord te zijn met de vermelde voorwaarden & specificaties.
 7. Bij geval van domiciliëring, voorlopige inschrijving of feitelijke bewoning van de recreant op het adres van Holiday Village Knokke wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd.
 8. Het standgeld is te betalen voor 1 jaar en is niet terugvorderbaar bij vroeger vertrek.

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brugge